Oferta
Firma Biuro Wycen Jerzy Dąbrowski świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości, analizy rynku oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dla klientów indywidualnych, firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości dla różnych celów przy zastosowaniu odmiennych podejść, metod i technik. Przedmiotem szacowania są głównie nieruchomości, ale także inne składniki mienia. Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi. 

     Przedmiotem naszych działań są :

•      wycena nieruchomości lokalowych (mieszkań)

•      wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (domów)

•      wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek)

•      wycena służebności przesyłu i służebności gruntowych

•      wycena nieruchomości rolnych i leśnych

•      wycena prawa użytkowania wieczystego

•      wycena budynków i budowli

•      wycena gruntów inwestycyjnych

•     wycena nieruchomości komercyjnych (użytkowych, biurowych, magazynowych itp.)

•      wycena innych praw związanych z nieruchomościami 

Wykonujemy także:

•      analizy rynku nieruchomości

•      badanie stanu prawnego nieruchomości

•      inwentaryzacje budynków i budowli

•      doradztwo inwestycyjne

•      ekspertyzy, opinie itp. 

Wyceny dokonujemy dla celów:

•      określenia ceny kupna-sprzedaży

•      negocjacji ceny

•      zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych)

•      wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

•      wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej

•      wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

•      darowizn i spadków

•      podziału majątku

•      celów podatkowych i księgowych

•      sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów

•      oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych

•      określenia wartości prawa użytkowania wieczystego

•      aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

•      określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej

•      odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

•      rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości 

     Gdzie wykonujemy wyceny :

W zależności od rodzaju, zakresu i celu wyceny usługi świadczymy na terenie Białegostoku, powiatów białostockiego, powiatów sąsiednich lub całego województwa podlaskiego. 


     Określamy wartości nieruchomości :

Najczęściej zachodzi potrzeba określenia wartości rynkowej dla aktualnego stanu i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednak wartość ta jest często, dla konkretnego celu wyceny, inaczej definiowana. Stąd też, mówimy o wartości rynkowej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale również w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, o podatku od spadków i darowizn czy ustawy o rachunkowości. Niezależnie od wartości rynkowej określamy: wartość odtworzeniową, wartość katastralną, wartość bankowo-hipoteczną, wartość godziwą, wartość indywidualną. 

Wartość rynkową nieruchomości określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Wartość rynkowa nieruchomości stanowi jej najbardziej prawdopodobną cenę, możliwą do uzyskania na rynku, przy przyjęciu założeń, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej, miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniową nieruchomości określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy ogólne. Wartość odtworzeniowa nieruchomości definiowana jest jako szacowana kwota odpowiadająca sumie kosztów nabycia gruntu i kosztów wytworzenia jego części składowych, z uwzględnieniem zużycia, przy założeniu, że koszty te zostały poniesione w dniu wyceny. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i oddzielnie koszt wytworzenia jego części składowych. Określenie kosztów wytworzenia części składowych gruntu może być oparte na szacowaniu kosztów odtworzenia lub kosztów zastąpienia. Koszt odtworzenia to koszt wytworzenia repliki istniejących części składowych gruntu, przy zastosowaniu takiej samej technologii i takich samych materiałów, rozwiązań przestrzennych oraz jakości wykonawstwa jak w przypadku wycenianego obiektu. Koszt zastąpienia to koszt wytworzenia części składowych gruntu o takiej samej funkcji i podobnych parametrach użytkowych, jakie mają części składowe wycenianej nieruchomości, lecz z wykorzystaniem aktualnie stosowanych technologii i materiałów.

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym w formie sporządzonej na piśmie niezależnej i obiektywnej opinii autorskiej o wartości nieruchomości. Może on być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został opracowany. Termin jego ważności – 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia. Po tym czasie aktualność operatu szacunkowego może potwierdzić autor poprzez umieszczenie w nim stosownej klauzuli.

Uzyskane informacje w procesie wyceny stanowią tajemnicę zawodową.