O mnie
Właścicielem Biura Wycen jest Jerzy Dąbrowski, rzeczoznawca majątkowy oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biuro Wycen Jerzy Dąbrowski działa na terenie województwa podlaskiego, głównie na obszarze powiatu białostockiego oraz powiatów sąsiednich. W swojej pracy zawodowej dzielę się posiadaną wiedzą i udostępniam informacje, które pomagają innym w podejmowaniu decyzji majątkowych. W każdym przypadku staram się prezentować wysokie standardy pracy, tj. fachowość, uczciwość, rzetelność, chęć współpracy i nastawienie na realizację potrzeb klienta. Przestrzegam zasad poufności i etyki zawodowej. Biuro oferuje pełen zakres usług związanych z wyceną nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności zajmuję się także doradztwem na obszarze rynku nieruchomości. Sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe posiadają dokumentację fotograficzną oraz przejrzysty i czytelny układ. Proces szacowania wartości nieruchomości poprzedzany jest w każdym przypadku analizą rynku nieruchomości właściwego ze względu na rodzaj i położenie nieruchomości. Przy bardziej skomplikowanych wycenach nawiązuję współpracę z ekspertami z innych dziedzin biznesu. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu. Zapewniam wysoki standard i poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych oraz innych opracowań.

Posiadane uprawnienia:

●  uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5799 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

●  tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

●   licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 15328

●   tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  nadane przez Ministra Infrastruktury.

● członkostwo w Północno-wschodnim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszonym w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wykształcenie:

●    Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kierunek: Ekonomika budownictwa i inwestycji, ukończone studia magisterskie

●    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Podatki, ukończone studia podyplomowe

●    Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, kierunek: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ukończone studia podyplomowe

●    Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, kierunek: Wycena nieruchomości, ukończone studia podyplomowe

O rzeczoznawstwie majątkowym

●  Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości nieruchomości oraz wszelkich praw związanych z nieruchomością.

●  Jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

● Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w czasie wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

●  Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.